Política de Qualitat i Medi Ambient

Política de Calidad y Medioambiente

 

Talleres Ureña, que fabrica ferramentes i obra civil per a estacions transformadores, així com manté i repara avaries d’elements mecànics i constructius d’estacions transformadores, té com a objectiu principal proporcionar als seus clients productes i serveis en què confiar i donar una fiabilitat de resposta, satisfent plenament els seus requisits i expectatives, minimitzant els possibles impactes al medi ambient i  de riscos laborals.

L’objectiu d’aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient és la consolidació d’aquesta realitat, millorant contínuament el desenvolupament, reforçant la confiança dels nostres clients i posant mesures per a la prevenció dels possibles impactes mediambientals. Tallers Ureña incideix en la qualitat del servei per augmentar la satisfacció dels nostres clients. Per a això, és imprescindible entendre que el nostre context és la base de l’existència i continuïtat de Tallers Ureña.

La nostra manera de treballar implica conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives, i complir aquestes expectatives sense error, al seu temps, sempre donant compliment als requisits legals i altres requisits, i reglamentaris aplicables en totes les àrees que afecten l’empresa , així com els mediambientals aplicables. La legislació és identificada i mantinguda al dia.

Disposant d’un sistema de Gestió Integrat basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, Talleres Ureña pretén potenciar la participació de tots i l’eliminació d’activitats que no aportin valor al nostre client, millorant contínuament la competitivitat, sempre amb el compromís de respectar els recursos naturals, per a això s’analitzen les activitats i es gestionen correctament els residus. Tots els proveïdors de Talleres Ureña seran avaluats a través de les no conformitats en la prestació del servei per a la millora contínua del sistema.

D’acord amb aquesta Política establim uns Objectius de Qualitat i Medi Ambient a tots els nivells, a més de realitzar un seguiment del grau de compliment de tots els indicadors de procés i metes mediambientals establertes de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua.

D’acord amb aquesta Política establim uns Objectius de Qualitat i MA a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau de compliment, de manera que puguem mesurar la nostra millora.

Com a objectius generals tenim:

  • Augmentar la satisfacció dels nostres clients
  • Millorar la qualitat dels nostres productes respectant sempre el medi ambient
  • Millorar l’organització interna, l’eficàcia i eficiència dels nostres mètodes de treball
  • Millorar l’organització i gestió MA dels aspectes de l’empresa

La Direcció de Talleres Ureña revisa periòdicament el sistema de gestió de qualitat i medi ambient, per assegurar-se la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema, els riscos, el control dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el Sistema de Gestió, incloent la Política i els Objectius de Qualitat i Medi Ambient.

La Direcció de Talleres Ureña reconeix que per al compliment dels objectius i requeriments del sistema de qualitat i medi ambient és essencial la plena participació de tots els treballadors de l’empresa, unint al seu afany permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra empresa i el respecte al medi ambient.

També esperem dels nostres proveïdors que comparteixin l’obligació de prevenir danys al medi ambient.

Coherent amb la responsabilitat assumida la Direcció, proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política.

Barcelona a Gener 2018

Homologados por

Algunos de nuestros clientes